โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
       โรงเรียนอรพินพิทยา  เป็นสถานบันการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นคนดี มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  มีความใฝ่รู้สู่สากล

ปรัชญาของโรงเรียน     เน้นคุณภาพ   มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน