โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาววิลาสินี ว่องธนสาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน