โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจระดับปฐมวัย

1.  ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

2.  ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

3.  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

4.  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

5.  ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7.  พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

8.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง

9.  ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้ปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10.พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

11.พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

เป้าหมาย

1.  ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย

2.  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

3.  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคม

4.  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6. ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7.  สถานศึกษามีแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

8.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง

9.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10.สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียน โดดเด่นด้านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

11.สถานศึกษาจัดกิจกรรม สนับสนุนนโยบายปฏิรูป เพื่อยกระดับคุณภาพ

พันธกิจระดับประถมศึกษา

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

     2.  ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์และ

          ค่านิยม  12  ประการ

             3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ   เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

             4.  ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล

             5.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามลักสูตร

             6.  จัดกิจกรรมให้เกิดทักษะการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วม     กับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

             7.  ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ           เกิดประสิทธิผล

             8.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผล

             9.  ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติ   งานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

          10. ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

          11. จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม ศักยภาพ

          12.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง

          13.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          14.  พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์  ปรัชญา  

อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์

          15.  จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยก ระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

 เป้าหมาย

 

          1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

          2.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์และค่านิยม  

12  ประการ

          3.  ผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ        แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

          5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

          6.  ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้        และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

          7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด         ประสิทธิผล

          8.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล

          9.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

          10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

          11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ

          12.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

          13.  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้

          14.  สถานศึกษาพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์  ปรัชญา  

อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

          15.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสนองนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการ ศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสูงขึ้น