โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์กมลทิพย์ รัชชนะกุล
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนอรพินพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นาวิน วิยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอรพินพิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :