โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางดาราศรี สุทธิพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวดรุณี ยอดคำ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

นางสาวจุฑามาศ พลเมฆ
เจ้าหน้าที่งานพยาบาล