โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์อรพิน ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์เฉลิม รัชชนะกุล
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษา,ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ประคองศรี
ตำแหน่ง : ที่ปรีกษาด้านกฎหมายและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ประยูร ลังการ์พินธุ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นาวิน วิยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ/กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์อัมพรรณ กมูลธง
ตำแหน่ง : ตั้วแทนครูในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เบอร์โทร : 081-9501234
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ ชัยวงค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน