โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางฝนทอง วงศ์อินทร์
หัวหน้าศูนย์เนอร์สเซอรี่โฮม

นางพวงเพ็ชร อริวันนา
หัวหน้าศูนย์เนอสเซอรี่โฮม

นางอัญชลี ละมูล
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/1

นางชัชฎาพร กัญญา
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 1/1

นางนภัสสร จุลธง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล 1/2

นางรุ่งนภา ศิริแก้ว
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล 1/2

นางดวงเดือน พวงบุตร
หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกิ่งดาว ปาระมี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวสุชาดา ไชยมงคล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสุภาพร เพียรชนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางรุ่งนภา จันทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวนงคราญ ธิน่าน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางเกศินี คำนาสัก
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0852414904

นางอรพินท์ นูนทะธรรม
หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววิไลวรรณ เชื้อผู้ดี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวดวงพร อริยจักร
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/3

นางอชิรญา จันทร์ขจร
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวชฎาพร ปัญญา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

นางสาวหทัยชนก ปัญญา
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 2/5

นางภาวิณี อาทิตยาภิวัฒน์
ครูประจำชั้นอนุยาล 3/1

นางสาวธัญลักษณ์ ประสาน
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/1

นางพัชรา ไชยวงศ์คำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวอรนิจ ก้อนใจ
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/2

นางชัชฎาพร หาญพรหม
หัวหน้าสายระดับชั้นอนุบาล 3

นางวารุณี จุ่มเขียว
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวณปภัช สิทธิขันแก้ว
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวเมทินี สุวรรณ
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวเอี่ยมทิพย์ บริสุทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวณัฎฐพร ทับทิมศรี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวทองพูน บุญกองรัตน์
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล 3/6

Mr.Jonatan Sessapene
ครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษสนทนา อนุบาล 1-3