โรงเรียนอรพินพิทยา
129 ม.10 ถ.สนามกีฬา  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-534835 ถึง 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนลธพรรณ อุดเถิน
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุพัตรา จันทร์ชัย
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวเฟื่องลัดดา มหารัตน์สกุล
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.1-2

นางสาวพิมพ์มาดา เจริญวัย
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวปรียานุช ปวนเปี้ย
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวงศกร หลวงสา
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางทัศนี ศรีบุญเรือง
ครูผู้สอนวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1